Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Giới thiêu trung tâm

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Giới thiêu trung tâm

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm quan trắc Tài Nguyên và môi trường Thái Nguyên

Email In PDF.

  Đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, lưu vực sông Cầu 6 tỉnh, địa bàn vùng Đông Bắc...

  Đo đạc, quan trắc các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên nước (Quan trắc chất lượng nước, trữ lượng nước, đo động thái nước, lưu lượng dòng chảy đối với nước mặt, vùng nước suy thoái, cạn kiệt); đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (thành phần khoáng vật trong mẫu khoáng sản).

+ Phục vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu;

+ Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án: phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường lưu vực sông bị ô nhiễm, suy thoái. + Nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, diễn biến tác động ô nhiễm tới sức khoẻ cộng đồng.

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai các dự án ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ môi trường; nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất bền vững, sản xuất sạch hơn, triển khai nhân rộng các mô hình.


+ Nghiên cứu, xây dựng, chuyển giao kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các phương pháp công cụ phân tích.

+ Tham gia nghiên cứu tác động tới môi trường xung quanh của các hoạt động khai thác tài nguyên, đề xuất các biện pháp quản lý phòng ngừa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

+ Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, Dự án khai thác khoáng sản và Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại, lập hồ sơ đăng ký, chứng nhận cơ sở và sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất sạch hơn.

+ Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, xử lý bụi và khí; thi công, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, xử lý bụi và khí...

+ Tham gia công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

+ Hợp tác liên doanh, liên kết và nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm.

+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật môi trường, ký kết các hợp dồng nghiên cứu, kinh tế- kỹ thuật, hợp đồng lao động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tộc lĩnh vực.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Phòng Kế hoạch

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png