Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Phòng Công nghệ môi trường

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Phòng Công nghệ môi trường

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ chính của phòng:

- Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án: phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường lưu vực sông bị ô nhiễm, suy thoái.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai các dự án ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ môi trường; nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất bền vững, sản xuất sạch hơn, triển khai nhân rộng các mô hình.

- Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình cấp thoát, nước và xử lý môi trường; thi công, giám sát thi công, lắp đặt thiết bị các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường...

- Tư vấn lập báo cáo chuyên đề, các dự án liên quan đến đánh giá ô nhiễm môi trường

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png