Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Phòng hành chính - Tổng hợp

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Phòng hành chính - Tổng hợp

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

- Thực hiện công tác hành chính, quản lý tài sản công, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thu, nộp, quản lý các loại phí và lệ phí theo quy định.

- Thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, kho quỹ và xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán.

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách về lao động tiền lương theo quy định của Nhà nước và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png