Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Phòng kế hoạch

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Phòng kế hoạch

Email In PDF.

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 28/07/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và môi trường Thái  Nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên,

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Thực hiện ký kết, theo dõi và thanh quyết toán các nhiệm vụ Nhà nước giao và các hoạt động tư vấn.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, cung cấp thông tin để chỉ đạo theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm và các cơ quan có liên quan;

- Làm đầu mối triển khai các chương trình, dự án và các nhiệm vụ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác:

+ Tham mưu cho Lãnh đạo về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh.

+ Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

+ Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png