Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Phòng nghiệp vụ và đánh giá tác động môi trường

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Phòng nghiệp vụ và đánh giá tác động môi trường

Email In PDF.

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, diễn biến tác động ô nhiễm tới sức khoẻ cộng đồng.

- Tham gia nghiên cứu tác động tới môi trường xung quanh của các hoạt động khai thác tài nguyên, đề xuất các biện pháp quản lý phòng ngừa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, Dự án khai thác khoáng sản và Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại, lập hồ sơ đăng ký, chứng nhận cơ sở và sản phẩm thân thiện môi trường, sản xuất sạch hơn.

- Tham gia công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

- Tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, các khu công nghiệp, cho các Bệnh viện, Doanh nghiệp, công ty... - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png