Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm

Email In PDF.

Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và môi trường Thái  Nguyên trước đây là Trung tâm Quan trắc môi trường Thái Nguyên (tiền thân là Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thái Nguyên) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập năm 2004, trên cơ sở nâng cấp Trạm quan trắc và Phân tích môi trường (năm 1997).


Năm 1998, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (trước đây) đã lựa chọn xây dựng một trạm quan trắc môi trường tại Thái Nguyên với mục tiêu quan trắc môi trường vùng Đông Bắc và đầu tư xây dựng trụ sở đặt tại 425A, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trang thiết bị quan trắc môi trường của Trung tâm ban đầu được các tổ chức quốc tế tài trợ như Dự án của Danida của Đan Mạch (pha I là Dự án nâng cao năng lực quản lý môi trường, pha II là Dự án nâng cao năng lực quan trắc và quản lý chất thải rắn Thành phố Thái Nguyên), Dự án CEETIA, Bộ khoa học và công nghệ đầu tư... Trong thời gian hoạt động, Trạm quan trắc đã khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và phát huy chức năng nhiệm vụ được giao bước đầu đã phục vụ hiệu quả công tác quản lý môi trường tại địa phương.

Tháng 9 năm 2004, Trung tâm được Phòng Công nhận hợp chuẩn quốc gia cấp Chứng chỉ công nhận cho Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO 17025 và Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 154... Năm 2007, Trung tâm được đưa vào mạng lưới quan trắc Quốc gia tại Quyết định số: 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt “Qui hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc quốc gia đên năm 2020” với hai nhiệm vụ chính: Quan trắc môi trường Vùng Đông Bắc và  Lưu vực Sông Cầu.

Năm 2008, tiếp tục kiện toàn theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ qui định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước. Trung tâm Quan trắc và bảo vệ Môi trường được đổi tên thành Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên..

Ngày 02 tháng 12 năm 2010 Trung tâm Quan trắc môi trường được tổ chức lại và đổi tên thành Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính là quan trắc, giám sát môi trường và tư vấn thiết kế các công trình xử lý các chất thải trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 28/07/2015 Trung tâm Quan trắc và công nghệ môi trường được đổi tên thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tại Quyết định số: 1856/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

- Số lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm hiện tại là 49 người.

Hiện tại Trung tâm có 49 cán bộ được sắp xếp vào các phòng ban chính là:   - Phòng Kế hoạch

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ và Đánh giá tác động môi trường

- Phòng Công nghệ môi trường

- Trạm Quan trắc môi trường:

+ Phòng Quan trắc

+ Phòng Thí nghiệm

Phòng hành chính

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png