Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Trạm quan trắc môi trường

Saturday, Nov 17th

Last update07:42:41 PM GMT

Trạm quan trắc môi trường

Email In PDF.

Chức năm nhiệm vụ chính của phòng

- Đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, lưu vực sông Cầu 6 tỉnh, địa bàn vùng Đông Bắc;

- Đo đạc, quan trắc các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên nước (Quan trắc chất lượng nước, trữ lượng nước, đo động thái nước, lưu lượng dòng chảy đối với nước mặt, vùng nước suy thoái, cạn kiệt); đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (thành phần khoáng vật trong mẫu khoáng sản).

- Phục vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu;

- Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên hàng năm. Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. - Quản lý thông tin về môi trường: thống kê, lưu giữ, cung cấp và công bố thông tin, dữ liệu về môi trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo Sở.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trạm. - Nghiên cứu, xây dựng, chuyển giao kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các phương pháp công cụ phân tích.

- Hợp tác liên doanh, liên kết và nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, cho các cán bộ huyện xã và cho người dân nông thôn. Phối hợp với các trường đại học hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm luận án thạc sỹ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png