Trung tâm Quan trắc TN & MT Thái Nguyên--chào mừng bạn đến với website của TT QT TN & MT Hồ sơ năng lực Trung tâm quan trắc và Công nghệ môi trường

Sunday, Feb 24th

Last update07:42:41 PM GMT

Hồ sơ năng lực Trung tâm quan trắc và Công nghệ môi trường

Email In PDF.

1. Tên đơn vị:     

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN

2. Trụ sở chính:

Số 425A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.750876                 Fax:   0280.3657366

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website:quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn

Tài khoản số:       12010000439952 tại Ngân hàng Công thương Thái Nguyên

Mã số thuế:                    4600205990-001

3. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định thành lập số: 1549/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số: 319/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thành Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường thành Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên trước đây là Trung tâm Quan trắc môi trường Thái Nguyên (tiền thân là Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thái Nguyên) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập năm 2004, trên cơ sở nâng cấp Trạm quan trắc và Phân tích môi trường (năm 1997). Năm 1998, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (trước đây) đã lựa chọn xây dựng một trạm quan trắc môi trường tại Thái Nguyên với mục tiêu quan trắc môi trường vùng Đông Bắc và đầu tư xây dựng trụ sở đặt tại 425A, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trang thiết bị quan trắc môi trường của Trung tâm ban đầu được các tổ chức quốc tế tài trợ như Dự án của Danida của Đan Mạch (pha I là Dự án nâng cao năng lực quản lý môi trường, pha II là Dự án nâng cao năng lực quan trắc và quản lý chất thải rắn Thành phố Thái Nguyên), Dự án CEETIA, Bộ khoa học và công nghệ đầu tư... Trong thời gian hoạt động, Trạm quan trắc đã khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và phát huy chức năng nhiệm vụ được giao bước đầu đã phục vụ hiệu quả công tác quản lý môi trường tại địa phương.

Tháng 9 năm 2004, Trung tâm được Phòng Công nhận hợp chuẩn quốc gia cấp Chứng chỉ công nhận cho Hệ thống quản lý của Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO 17025 và Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 154... Năm 2007, Trung tâm được đưa vào mạng lưới quan trắc Quốc gia tại Quyết định số: 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt “Qui hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc quốc gia đên năm 2020” với hai nhiệm vụ chính: Quan trắc môi trường Vùng Đông Bắc và  Lưu vực Sông Cầu.

Năm 2008, tiếp tục kiện toàn theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ qui định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước. Trung tâm Quan trắc và bảo vệ Môi trường được đổi tên thành Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên..

Ngày 02 tháng 12 năm 2010 Trung tâm Quan trắc môi trường được tổ chức lại và đổi tên thành Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính là quan trắc, giám sát môi trường và tư vấn thiết kế các công trình xử lý các chất thải trong lĩnh vực môi trường.

Hiện tại Trung tâm có 45 cán bộ được sắp xếp vào các phòng ban chính là:       - Phòng Kế hoạch

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ và Đánh giá tác động môi trường

- Phòng Công nghệ môi trường

- Trạm Quan trắc môi trường:

          + Phòng Quan trắc

          + Phòng Thí nghiệm

5. Chức năng, nhiệm vụ chính: Đo đạc, quan trắc và phân tích các chỉ tiêu về môi trường trong hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, lưu vực Sông Cầu 6 tỉnh, địa bàn vùng Đông Bắc.

- Đo đạc, quan trắc các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên nước (quan trắc chất lượng nước, trữ lượng nước, đo động thái nước, lưu lượng dòng chảy đối với nước mặt, vùng nước suy thoái, cạn kiệt); Đo đạc, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (thành phần khoáng vật trong mẫu khoáng sản).

- Phục vụ giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biễn đổi khí hậu; Điều tra thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền  phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án: Phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường lưu vục sông bị ô nhiễm, suy thoái.

- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, diễn biến tác động ô nhiễm tới sức khỏe cộng đồng.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai các dự án ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ môi trường; nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất bền vững, sản xuất sạch hơn, triên khai nhân rộng các mô hình.

- Nghiên cứu, xây dựng, chuyển giao kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các phương pháp phân tích, công cụ phân tích.

- Tham gia nghiên cứu tác động tới môi trường xung quanh của các hoạt động khai thác tài nguyên, đề xuất các biện pháp quản lý, phòng ngừa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, dự án khai thác khoáng sản và cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, lập hồ sơ đang ký, chứng nhận cơ sở và sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn.

- Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, xử lý bụi và khí; thi công, giám sát thi công, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Tham gia công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các công trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

- Hợp tác liên doanh, liên kết và nhận tài trợ của cá tổ chức, cá nhận góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật môi trường theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật.

          - Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuạt môi trường, ký kết các hợp đòng nghiên cứu, kinh tế kỹ thuật, hợp đồng lao động, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

6. Phương châm, định hướng phát triển khách hàng:

* Phương châm hoạt động:

- Mang đến cho khách hàng sự thuận lợi cao nhất thông qua mọi khả năng tư vấn, cung cấp cho đến hỗ trợ dịch vụ;

- Dịch vụ được cung cấp đến khách hàng trong một giải pháp tổng thể và hoàn chỉnh;

- Hợp tác song phương, đa phương nhằm nâng cao trình độ và tăng khả năng phục vụ khách hàng;

- Tiếp cận và bàm sát khách hàng trong và ngoài tỉnh để các dịch vụ được cung cấp đến khách hàng một cách hoàn chỉnh nhất;

* Định hướng phát triển: Với phương châm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ nhanh nhất, tốt nhất Trung tâm chủ trương đầu tư cho hai hướng:

- Thứ nhất: Tuyển chọn, xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, có khả năng nắm bắt thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công việc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thứ hai: Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành nhằm nâng cao trình độ năng lực, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

* Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 17025-2005, số hiệu Vilas 154

7. Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc:                              Ông  Nguyễn Thế Giang

- Phó giám đốc:              Bà Trần Thị Minh Hải

- Phó giám đốc:              Ông Phạm Tất Đạt

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ và Đánh giá tác động môi trường

- Phòng Công nghệ môi trường

- Trạm Quan trắc môi trường:

+ Phòng Quan trắc

+ Phòng Thí nghiệm

8. Trình độ nhân lực:

Trung tâm hiện có 45 cán bộ, nhân viên

Trong đó:  - Trình độ thạc sỹ: 01 người

- Trình độ đại học: 36 người (trong đó 30 người đang theo học cao học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)

Một số hình ảnh hoạt động

* Phòng Kế hoạch


Tin mới hơn:

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

  • cc.png
  • glonic13.png
  • NL.png
  • PAYPAL.png
  • samsung.png
  • TNG.png
  • VCB.png
  • vinata.png
  • yenbinh.png